image-cover

เซ็นชื่อตอนเลือกตั้ง

image-content

เซ็นชื่อตอนเลือกตั้ง

ความสำคัญของการเซ็นชื่อ : ป้องกันการสวมสิทธิ์

การเซ็นชื่อเมื่อไปเลือกตั้ง ?

  1. 1. ตรวจสอบรายชื่อตัวเองและหน่วยเลือกตั้ง (กกต. จะส่งเอกสารแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิไปยังเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านไม่เกิน 20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ )

  2. 2. เมื่อ️เดินทางไปถึงบริเวณสถานที่เลือกตั้งให้ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อและจดจำลำดับที่ของตน ในบัญชีรายชื่อฯ ไว้ (ลำดับที่อาจต่างไปจากจดหมายที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นส่งไปยังเจ้าบ้านแต่ละหลัง เนื่องจากอาจมีการเพิ่ม - ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)

  3. ***หากพบว่า รายชื่อตัวเองตกหล่นจากบัญชี ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ หรือเจ้าบ้านสามารถนำสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแจ้งได้ที่หน่วยทะเบียนราษฎร (หน่วยออกบัตรประชาชน) สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ โดยแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

  4. ***กรณีพบว่ามีชื่อคนอื่นมาอยู่ในทะเบียนบ้านตัวเอง หรือชื่อตัวเองไปอยู่ในทะเบียนบ้านคนอื่น ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านยื่นคำร้องขอถอดถอนรายชื่อที่เกินมานั้น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน โดยนำทะเบียนบ้านไปเป็นหลักฐานด้วย

  5. 3. ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าพนักงานเลือกตั้ง เช่น บัตรประชาชน (บัตรฯ หมดอายุก็ใช้ได้) หรือบัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน

  6. 4. รับบัตรเลือกตั้ง โดยลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งพร้อมรับบัตรเลือกตั้ง !