image-cover

สำหรับผู้สูงอายุ ทุพพลภาพ พิการ

image-content

สำหรับผู้สูงอายุ ทุพพลภาพ พิการ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ และต้องการใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  • มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง
  • เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

กกต. อำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง?
มีการจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนน และความช่วยเหลือนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยผ่านการยินยอมและต้องเป็นไปตามเจตนาของผู้ลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ที่ช่วยทำเครื่องหมายจะเป็นญาติ บุคคลที่ไว้วางใจ หรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็ได้ และจะต้องบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง

มีการจัดวางคูหาห่างจากคูหาอื่นอย่างน้อย 1.50 เมตร โต๊ะวางคูหาลงคะแนนมีความสูงไม่เกิน 0.75 เมตร และจัดเก้าอี้ไว้ด้วย

มีการจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้สิทธิ์ ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง ดังนี้
  1. มีการกำหนดสีหรือเครื่องหมายแสดงหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละใบให้แตกต่างกัน
  2. มีการจัดให้มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการเลือกตั้งที่ชัดเจน