image-cover

ข้อห้ามที่ควรรู้

image-content

ข้อห้ามที่ควรรู้

ข้อห้ามต้องรู้ !

 1. ห้ามจงใจทำบัตรเลือกตั้งชำรุด หรือทำให้เป็นบัตรเสีย
 2. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง *เว้นแต่กระทำตามหน้าที่และอำนาจ*
 3. ห้ามพนันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง
 4. ห้ามหาเสียงเกินกำหนดเวลา นับตั้งแต่ 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (เช่น หากวันเลือกตั้งคือวันที่ 14 พฤษภาคม การหาเสียงจะไม่สามารถทำได้หลัง 18.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม ไปจนถึงสิ้นสุดวันที่ 14 พฤษภาคม)
 5. ห้ามจำหน่ายหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
 6. ห้ามไม่ให้ผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ลงคะแนนหรือพยายามลงคะแนนเสียง
 7. ห้ามผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย เข้ามามีส่วนช่วยในการเลือกตั้ง
 8. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง โดยมีเจตนาให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหา
 9. ห้ามซื้อ-ขายเสียง เรียก หรือรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด
 10. ห้ามโกหก ทำการอันเป็นเท็จหรือแกล้งเพื่อให้ผู้สมัครถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 11. ห้ามจงใจทำเครื่องหมายอื่นหรือข้อความอื่นไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกเหนือจากเครื่องหมายลงคะแนนเสียง