image-cover

การนับคะแนน

image-content

การนับคะแนน

หลังปิดหน่วยเลือกตั้ง บัตรเราไปไหน -บัตรเลือกตั้งเข้าสู่กระบวนการ นับคะแนน!
หลังจากลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ สถานที่เลือกตั้ง แล้วเริ่มนับคะแนน

การนับคะแนนต้องทําที่สถานที่เลือกตั้งโดยเปิดเผย ทำติดต่อกันจนเสร็จสิ้น และห้ามเลื่อนหรือถ่วงเวลาการนับคะแนน

ตรวจบัตรเสีย โดยบัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะแบบนี้ นับเป็นบัตรเสีย (ห้ามนับเป็นคะแนน)

 1. (1) บัตรปลอม
 2. (2) บัตรที่มีการทําเครื่องหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรเลือกตั้งนอกเหนือไปจากเครื่องหมายในการลงคะแนน ยกเว้นเป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย ของเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง
 3. (3) บัตรที่ไม่ได้ทําเครื่องหมายลงคะแนน
 4. (4) บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัครมากกว่าหนึ่งคน
 5. (5) บัตรที่ไม่สามารถรู้ได้ว่าลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด ยกเว้นเป็นการลงคะแนน “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
 6. (6) บัตรที่มีเครื่องหมายลงคะแนนให้ผู้สมัคร แต่ก็มีเครื่องหมายในช่องทําเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
 7. (7) บัตรที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้เป็นบัตรเสีย
 8. (8) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนดว่าเป็นบัตรเสีย

ร่วมกันเป็นตาวิเศษ - จับตาดูคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทำแบบนี้ผิดกฎหมาย !!!!
 • จงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดไปจากความจริงหรือรวมคะแนนให้ผิดไป
 • กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งทำบัตรเลือกตั้งชำรุดหรือทำให้เป็นบัตรเสียหากไม่มีอำนาจกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ทำให้บัตรเสียกลายมาเป็นบัตรที่ใช้ได้
 • อ่านบัตรเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริง
 • ทํารายงานการเลือกต้ังที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

หลังนับคะแนนเสร็จสิ้น….
 • คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการออกเสียงลงคะแนน และให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งทําแบบเปิดเผย และรายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งโดยเร็ว

 • เพื่อความรวดเร็วในการแจ้งข้อมูลการเลือกตั้งต่อประชาชน คณะกรรมการสามารถให้มีการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้

 • หากผลการนับคะแนนแสดงให้เห็นว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีก ให้รายงานสถานการณ์ต่อคณะกรรมการพร้อมเหตุผล เพื่อพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทราบ และนําส่งหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย

 • เมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น รวมทั้งคะแนนที่ได้จากการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและคะแนนที่ได้จากการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และคะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วรายงานผลการนับคะแนนต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการโดยเร็ว (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 123)

 • เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานผลการนับคะแนนแล้ว ถ้าปรากฏหลักฐานที่สามารถเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการสามารถงดการประกาศผลการเลือกตั้ง และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้ (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 124)