image-cover

ความสำคัญของ ส.ว.

image-content

ความสำคัญของ ส.ว.

หน้าที่ของวุฒิสภา ในทางหลักการ คือ การตรวจสอบและกลั่นกรองกฎหมายให้รอบด้านขึ้น เพราะวุฒิสภากำหนดให้มีตัวแทนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม เช่น เกษตร วิทยาศาสตร์ ชาติพันธุ์ ในขณะที่การเลือก ส.ส. ไม่ได้มีข้อกำหนดดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บทเฉพาะกาลกำหนดให้ ส.ว. ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสามารถเลือกนายกได้ด้วย ดังนั้น หน้าที่ของ ส.ว. ในปัจจุบัน คือ การสืบทอดอำนาจเผด็จการ โดยการให้อำนาจต่อรองกับพรรคฝั่งเผด็จการมากขึ้น