image-cover

บทบาทนอกคูหาของประชาชนในการเลือกตั้ง

image-content

บทบาทนอกคูหาของประชาชนในการเลือกตั้ง

ก่อนเลือกตั้ง
ควรศึกษานโยบาย และเจตนารมณ์ของแต่ละพรรค ผ่านการฟังปราศรัย หรือโต้วาที ร่วมรณรงค์ให้คนไปเลือกตั้ง และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างเลือกตั้ง
ควรจับตาดูการทำงานของทั้งข้าราชการและนักการเมือง เพื่อให้การเลือกตั้งโปร่งใส

หลังการเลือกตั้ง
ควรติดตามการทำงานของรัฐบาล ว่าสามารถส่งมอบนโยบายตามที่สัญญาได้หรือเปล่า